Lĩnh vực công thương
Lĩnh vực công thương tthc/linh-vuc-cong-thuong/tham-dinh-phe-duyet-phuong-an-ung-pho-voi-tinh-huong-khan-cap-ho-chua-thuy-dien-thuoc-tham-quyen-phe-duyet-cua-uy-ban-nhan-dan-cap-xa-66.html
Lĩnh vực công thương tthc/linh-vuc-cong-thuong/tham-dinh-phe-duyet-phuong-an-ung-pho-thien-tai-cho-cong-trinh-vung-ha-du-dap-thuy-dien-thuoc-tham-quyen-phe-duyet-cua-uy-ban-nhan-dan-cap-xa-65.html