Văn bản pháp luật
QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Văn bản của cấp trên Quyết định vbpl/van-ban-cua-cap-tren/quyet-dinh-ve-viec-quy-dinh-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-hoan-thanh-nhiem-vu-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2021-2025-10.html
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025
Văn bản của cấp trên Quyết định vbpl/van-ban-cua-cap-tren/quyet-dinh-ban-hanh-bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-huyen-nong-thon-moi-quy-dinh-thi-xa-thanh-pho-truc-thuoc-cap-tinh-hoan-thanh-nhiem-vu-xay-dung-nong-thon-moi-va-bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-huyen-nong-thon-moi-nang-cao-giai-doan-2021-2025-11.html
QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025
Văn bản của cấp trên Quyết định vbpl/van-ban-cua-cap-tren/quyet-dinh-ve-viec-quy-dinh-xa-nong-thon-moi-kieu-mau-giai-doan-2021-2025-8.html
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025
Văn bản của cấp trên Quyết định vbpl/van-ban-cua-cap-tren/quyet-dinh-ban-hanh-bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-xa-nong-thon-moi-va-bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-xa-nong-thon-moi-nang-cao-giai-doan-2021-2025-9.html
Quyết Định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Văn bản của cấp trên Quyết định vbpl/van-ban-cua-cap-tren/quyet-dinh-phe-duyet-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2021-2025-7.html
Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021
Hướng dẫn hồ sơ thủ tục Hướng dẫn vbpl/huong-dan-ho-so-thu-tuc/huong-dan-trinh-tu-thu-tuc-ho-so-xet-cong-nhan-va-cong-bo-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-nong-thon-moi-nang-cao-nong-thon-moi-kieu-mau-nam-2021-16.html
Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới, NTM kiểu mẫu năm 2020
Hướng dẫn hồ sơ thủ tục Hướng dẫn vbpl/huong-dan-ho-so-thu-tuc/huong-dan-trinh-tu-thu-tuc-ho-so-xet-cong-nhan-va-cong-bo-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-ntm-kieu-mau-nam-2020-15.html
Kế hoạch tổ chức bầu cử chức danh Trưởng xóm nhiệm kỳ 2019 - 2022
Văn bản xã Kế hoạch vbpl/van-ban-xa/ke-hoach-to-chuc-bau-cu-chuc-danh-truong-xom-nhiem-ky-2019-2022-2.html
Quyết định về việc công bố ngày bầu cử Trưởng xóm nhiệm kỳ 2019 - 2022
Văn bản xã Quyết định vbpl/van-ban-xa/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-ngay-bau-cu-truong-xom-nhiem-ky-2019-2022-4.html
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Bầu cử Trưởng xóm nhiệm kỳ 2019 - 2022
Văn bản xã Quyết định vbpl/van-ban-xa/quyet-dinh-thanh-lap-ban-chi-dao-bau-cu-truong-xom-nhiem-ky-2019-2022-3.html
Hướng dẫn bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và lựa chọn trưởng thôn, phó trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2019 - 2022
Văn bản của cấp trên Khác vbpl/van-ban-cua-cap-tren/huong-dan-bau-cu-truong-thon-to-truong-to-dan-pho-va-lua-chon-truong-thon-pho-truong-to-dan-pho-nhiem-ky-2019-2022-5.html
Quyết định của trung ương về việc gì đấy
Văn bản xã Quyết định vbpl/van-ban-xa/quyet-dinh-cua-trung-uong-ve-viec-gi-day-1.html
Hướng dẫn tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Hướng dẫn hồ sơ thủ tục Hướng dẫn vbpl/huong-dan-ho-so-thu-tuc/huong-dan-to-chuc-le-cong-bo-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-14.html
V/v hướng dẫn hồ sơ về ảnh minh họa các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020
Hướng dẫn hồ sơ thủ tục Công văn vbpl/huong-dan-ho-so-thu-tuc/vv-huong-dan-ho-so-ve-anh-minh-hoa-cac-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-giai-doan-2017-2020-13.html
Quyết định về việc ban hành Quy trình quy định về trình tự thủ tục xác minh tình trạng hoạt động, thông báo công khai thông tin, xử lý và khôi phục mã số thuế đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế.
Văn bản của cấp trên Quyết định vbpl/van-ban-cua-cap-tren/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-trinh-quy-dinh-ve-trinh-tu-thu-tuc-xac-minh-tinh-trang-hoat-dong-thong-bao-cong-khai-thong-tin-xu-ly-va-khoi-phuc-ma-so-thue-doi-voi-nguoi-nop-thue-khong-hoat-dong-tai-dia-chi-da-dang-ky-voi-co-quan-thue-6.html
Hướng dẫn tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Hướng dẫn hồ sơ thủ tục Hướng dẫn vbpl/huong-dan-ho-so-thu-tuc/huong-dan-to-chuc-le-cong-bo-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-12.html