Văn bản điều hành

Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt " Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID - 19" trên địa bàn xã Đồng Hướng
Triển khai một số nội dung phòng, chống dịch Covid vbdh/trien-khai-mot-so-noi-dung-phong-chong-dich-covid/ke-hoach-to-chuc-thuc-hien-phong-trao-thi-dua-dac-biet-ca-nuoc-doan-ket-chung-suc-dong-long-thi-dua-phong-chong-va-chien-thang-dai-dich-covid-19-tren-dia-ban-xa-dong-huong-6.html
V/v thực hiện kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Triển khai một số nội dung phòng, chống dịch Covid vbdh/trien-khai-mot-so-noi-dung-phong-chong-dich-covid/vv-thuc-hien-ket-luan-cua-truong-ban-chi-dao-phong-chong-dich-benh-covid-19-5.html
V/v Triển khai một số nội dung phòng, chống dịch Covid - 19
Triển khai một số nội dung phòng, chống dịch Covid vbdh/trien-khai-mot-so-noi-dung-phong-chong-dich-covid/vv-trien-khai-mot-so-noi-dung-phong-chong-dich-covid-19-2.html
QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020
Triển khai một số nội dung phòng, chống dịch Covid vbdh/trien-khai-mot-so-noi-dung-phong-chong-dich-covid/quyet-dinh-vv-thanh-lap-ban-to-chuc-le-phat-dong-toan-dan-tap-luyen-mon-boi-phong-chong-duoi-nuoc-nam-2020-4.html
KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày Sách Việt Nam huyện Kim Sơn năm 2020
Triển khai một số nội dung phòng, chống dịch Covid vbdh/trien-khai-mot-so-noi-dung-phong-chong-dich-covid/ke-hoach-to-chuc-ngay-sach-viet-nam-huyen-kim-son-nam-2020-3.html