Hướng dẫn hồ sơ thủ tục
Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021
Hướng dẫn hồ sơ thủ tục Hướng dẫn vbpl/huong-dan-ho-so-thu-tuc/huong-dan-trinh-tu-thu-tuc-ho-so-xet-cong-nhan-va-cong-bo-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-nong-thon-moi-nang-cao-nong-thon-moi-kieu-mau-nam-2021-16.html
Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới, NTM kiểu mẫu năm 2020
Hướng dẫn hồ sơ thủ tục Hướng dẫn vbpl/huong-dan-ho-so-thu-tuc/huong-dan-trinh-tu-thu-tuc-ho-so-xet-cong-nhan-va-cong-bo-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-ntm-kieu-mau-nam-2020-15.html
Hướng dẫn tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Hướng dẫn hồ sơ thủ tục Hướng dẫn vbpl/huong-dan-ho-so-thu-tuc/huong-dan-to-chuc-le-cong-bo-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-14.html
V/v hướng dẫn hồ sơ về ảnh minh họa các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020
Hướng dẫn hồ sơ thủ tục Công văn vbpl/huong-dan-ho-so-thu-tuc/vv-huong-dan-ho-so-ve-anh-minh-hoa-cac-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-giai-doan-2017-2020-13.html
Hướng dẫn tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Hướng dẫn hồ sơ thủ tục Hướng dẫn vbpl/huong-dan-ho-so-thu-tuc/huong-dan-to-chuc-le-cong-bo-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-12.html