Văn bản xã
Kế hoạch tổ chức bầu cử chức danh Trưởng xóm nhiệm kỳ 2019 - 2022
Văn bản xã Kế hoạch vbpl/van-ban-xa/ke-hoach-to-chuc-bau-cu-chuc-danh-truong-xom-nhiem-ky-2019-2022-2.html
Quyết định về việc công bố ngày bầu cử Trưởng xóm nhiệm kỳ 2019 - 2022
Văn bản xã Quyết định vbpl/van-ban-xa/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-ngay-bau-cu-truong-xom-nhiem-ky-2019-2022-4.html
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Bầu cử Trưởng xóm nhiệm kỳ 2019 - 2022
Văn bản xã Quyết định vbpl/van-ban-xa/quyet-dinh-thanh-lap-ban-chi-dao-bau-cu-truong-xom-nhiem-ky-2019-2022-3.html
Quyết định của trung ương về việc gì đấy
Văn bản xã Quyết định vbpl/van-ban-xa/quyet-dinh-cua-trung-uong-ve-viec-gi-day-1.html