Văn bản của cấp trên
QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Văn bản của cấp trên Quyết định vbpl/van-ban-cua-cap-tren/quyet-dinh-ve-viec-quy-dinh-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-hoan-thanh-nhiem-vu-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2021-2025-10.html
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025
Văn bản của cấp trên Quyết định vbpl/van-ban-cua-cap-tren/quyet-dinh-ban-hanh-bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-huyen-nong-thon-moi-quy-dinh-thi-xa-thanh-pho-truc-thuoc-cap-tinh-hoan-thanh-nhiem-vu-xay-dung-nong-thon-moi-va-bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-huyen-nong-thon-moi-nang-cao-giai-doan-2021-2025-11.html
QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025
Văn bản của cấp trên Quyết định vbpl/van-ban-cua-cap-tren/quyet-dinh-ve-viec-quy-dinh-xa-nong-thon-moi-kieu-mau-giai-doan-2021-2025-8.html
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025
Văn bản của cấp trên Quyết định vbpl/van-ban-cua-cap-tren/quyet-dinh-ban-hanh-bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-xa-nong-thon-moi-va-bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-xa-nong-thon-moi-nang-cao-giai-doan-2021-2025-9.html
Quyết Định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Văn bản của cấp trên Quyết định vbpl/van-ban-cua-cap-tren/quyet-dinh-phe-duyet-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2021-2025-7.html
Hướng dẫn bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và lựa chọn trưởng thôn, phó trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2019 - 2022
Văn bản của cấp trên Khác vbpl/van-ban-cua-cap-tren/huong-dan-bau-cu-truong-thon-to-truong-to-dan-pho-va-lua-chon-truong-thon-pho-truong-to-dan-pho-nhiem-ky-2019-2022-5.html
Quyết định về việc ban hành Quy trình quy định về trình tự thủ tục xác minh tình trạng hoạt động, thông báo công khai thông tin, xử lý và khôi phục mã số thuế đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế.
Văn bản của cấp trên Quyết định vbpl/van-ban-cua-cap-tren/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-trinh-quy-dinh-ve-trinh-tu-thu-tuc-xac-minh-tinh-trang-hoat-dong-thong-bao-cong-khai-thong-tin-xu-ly-va-khoi-phuc-ma-so-thue-doi-voi-nguoi-nop-thue-khong-hoat-dong-tai-dia-chi-da-dang-ky-voi-co-quan-thue-6.html