KẾ HOẠCH Triển khai công tác tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn xã Đồng Hướng

Cập nhật: Thứ sáu, 21/02/2020

                                                                       

                                                                         KẾ HOẠCH

Triển khai công tác tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng

phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn xã Đồng Hướng

         

Thực hiện công văn số 41/ UBND – VP3 ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc tập trung triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm.

Căn cứ vào công văn số 143/UBND ngày 10/02/2020 của UBND huyện Kim Sơn về việc tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh cúm gia cầm.

Để chủ động ngăn chặn dịch bùng phát trên đàn gia cầm và nguy cơ lây sang người  công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn xã. Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Đồng Hướng xây dựng Kế hoạch triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng năm 2020 gồm các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Tập trung chỉ đạo tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng tháng 02 năm 2020 trên địa bàn xã đạt hiệu quả cao nhằm tiêu diệt mầm bệnh ngăn chặn dịch bùng phát trên đàn gia cầm và có nguy cơ lây nhiễm sang người.

- Không để dịch chống dịch trong bối cảnh hiện đang có virút corona viêm đường hô hấp trên người đang xẩy ra.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh, kiểm tra vệ sinh thú y tại các hộ chăn nuôi, cơ sở vận chuyển, cơ sở giết mổ.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm.

1.1. Các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung.

- Phát quang cây cỏ xung quanh chuồng trại nuôi; khơi thông cống rãnh, quét dọn thu gom chất thải, phân, rác để đốt hoặc chôn tại chỗ (việc đốt, chôn phải đảm bảo vệ sinh môi trường);

- Vệ sinh tiêu độc khử trùng toàn bộ chuồng trại khu vực chăn nuôi và vùng phụ cận.

- Vệ sinh tiêu độc khử trùng các phương tiện dùng để vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, thức ăn chăn nuôi. Bố trí hố sát trùng có chứa vôi bột hoặc thuốc sát trùng tại đường vào khu vực chăn nuôi.

1.2. Đối với hộ chăn nuôi gia đình.

- Quét dọn sạch sẽ khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm bao gồm cả nơi chăn thả, thu gom phân rác, chất độc chuồng để đốt hoặc chôn;

- Định kỳ phun thuốc sát trùng toàn bộ khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm và vùng phụ cận.

1.3. Các cơ sở ấp nở gia cầm, thủy cầm.

- Phát quang cây cỏ xung quanh và quét dọn sạch sẽ toàn bộ khu vực lò ấp, đường ra vào cơ sở ấp, thu gom vỏ trứng sau khi đã ấp nở để tiêu hủy;

- Định kỳ phun thuốc khử trùng hàng ngày toàn bộ diện tích cơ sở ấp trứng, đường ra vào cơ sở ấp trứng, các phương tiện vận chuyển trứng giống và gia cầm mới ấp nở;

- Bố trí hố sát trùng có chứa vôi bột hoặc thuốc sát trùng tại đường vào khu vực ấp nở.

2. Các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm.

- Nơi nhốt gia súc, gia cầm chờ giết mổ: Tổ chức vệ sinh, thu gom rác thải để đốt hoặc chôn, sau đó tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm;

- Nơi giết mổ gia súc, gia cầm: Vệ sinh, tiêu độc khử trùng sau mỗi ca sản xuất và cuối ngày sản xuất, giết mổ;

- Phát quang cây cỏ xung quanh cơ sở, nhà xưởng, khơi thông cống rãnh, quét dọn chất thải để chôn hoặc đốt.

- Định kỳ tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng toàn bộ cơ sở, điểm giết mổ gia súc, gia cầm.

3. Khu vực công cộng, đường làng ngõ xóm.

- Thường xuyên vệ sinh, quét dọn thu gom rác thải để xử lý;

- Định kỳ phun thuốc tiêu độc, khử trùng đường làng ngõ xóm.

III. KINH PHÍ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN:

1. Kinh phí do hộ chăn nuôi, hộ kinh doanh tự túc.

- Kinh phí mua hóa chất, vôi bột không nằm trong diện hỗ trợ từ ngân sách, công phun hóa chất do người chăn nuôi phải tự túc.

- Những trang trại, gia trại chăn nuôi gia cầm tập trung, các cơ sở giết mổ, cơ sở ấp trứng gia cầm tự lo vật tư, kinh phí, tổ chức thực hiện các nội dung trên dưới sự kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của cán bộ Thú y và UBND xã.

2. Thời gian thực hiện.

Thời gian từ tháng 2/2020 đến ngày 30/02/2020.

Trong những ngày tổ chức thực hiện Kế hoạch vệ sinh. Yêu cầu các đ/c Ủy viên đã được phân công các Khu dân cư, cùng các ông xóm trưởng đôn đốc tổ chức thực hiện Kế hoạch đạt kết quả cao.                                                     

Nơi nhận:

- UBND huyện;

- TT Đảng ủy;

- TT HĐND xã;

- L­­­­ưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Q. CHỦ TỊCH

 

 

Phạm Quốc Vương